- ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก, ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก,พนักงานราชการทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก,พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นและดีมาก,ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- แจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องแบบบริสุทธิ์ใจ

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ มาตรการป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริต

- สขร.01 เดือนธันวาคม 2563

- สขร.01 เดือนพฤศจิกายน 2563

- สขร.01 เดือนตุลาคม 2563

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564

- 25 ธค.63 ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาเตรียมความพร้อม ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

26 พย.63 พัฒนาศักยภาพ อสม.เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์

7 ตค.63 ประชุมให้ความรู้การจัดทำแผนเงินบำรุง